Habarlar

 • 27-nji martda Hytaýyň senagat täzeliklerine syn

  27-nji martda Hytaýyň senagat täzeliklerine syn

  1. majorurduň esasy polat fabrikleriniň bahalary üýtgewsiz galýar, bazar bahalary az üýtgeýär we iberiş az bolýar.2. 12-nji Hytaý polat logistika sammiti Şanhaýda geçirildi 3. He Wenbo, Hytaý demir we polat senagaty birleşiginiň partiýa komitetiniň sekretary ...
  Koprak oka
 • Polat eksport ýagdaýynyň derňewi

  Polat eksport ýagdaýynyň derňewi

  Şu ýylyň ilkinji iki aýynda Hytaýyň polat bazary gowy işledi.Lange Polat Ykdysady Gözleg Merkeziniň hünärmenleri 15-nji güni analiz etdiler, birinji çärýege we ýyla sabyrsyzlyk bilen garaşýan Hytaýyň polat bazarynyň henizem oňyn bolmagyna we durnuklaşma tendensiýasyna ...
  Koprak oka
 • Ofis bilen tanyşlyk

  Ofis bilen tanyşlyk

  Bu kompaniýamyzyň daşary söwda bölümi.Kompaniýada abadançylygy we baýlygy aňladýan uly bagt agajy bar.Ofisdäki kärdeşler agzybir we dostlukly, işjeň işleýärler.Ofis uly penjire bilen ajaýyp görnüşe eýe.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere v ...
  Koprak oka
 • Polat bahasynyň derňewi

  Polat bahasynyň derňewi

  Recentlyaňy-ýakynda sowuk we gyzgyn rulonlaryň bazar bahalary kem-kemden ýokarlandy we bazar söwda şertleri kabul ederliklidir.Hytaýda daşary söwdanyň liberallaşdyrylmagy bilen bazara bolan ynam hasam artar.Sowuk we yssy bazar bahalarynyň ...
  Koprak oka
 • Müşderi sapary

  Müşderi sapary

  Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz Keniýadan bir topar müşderini görmek we gözden geçirmek üçin kabul etmek hormatyna eýe boldy.Şeýlelik bilen, özara ynam hasam güýçlendirilip, zawodymyzyň kuwwatyny has içgin görüp bolýar.Bu saparyň dowamynda kompaniýamyzyň taryhy, medeniýeti, önümleri ...
  Koprak oka
 • H-şöhläniň we I-şöhläniň ulanylyşy näme?

  H-şöhläniň we I-şöhläniň ulanylyşy näme?

  H şekilli polat täsirli we tygşytly profildir (beýlekiler sowuk görnüşli inçe diwarly polat, profilli polat we ş.m.).Polady has netijeli edýär we duýgur kesiş görnüşi sebäpli kesmek ukybyny ýokarlandyrýar.Adaty I şekilli st-den tapawutly ...
  Koprak oka
 • Kompaniýamyzyň topary nahar

  Kompaniýamyzyň topary nahar

  Mart aýynda howa gyzýar, hemme zat dikelýär we hemme zat janly.Perunyň müşderisi bilen hyzmatdaşlygy bellemek.Kompaniýa agşamlyk naharyny üstünlikli geçirdi.Bu çäre, kompaniýanyň hyzmatdaşlykda gazanan uly üstünliklerini we ...
  Koprak oka
 • Alýuminiň bahasy peseldi, ýer söwdasy bolup biler

  Alýuminiň bahasy peseldi, ýer söwdasy bolup biler

  Foshan Alýumin: 3/6 Günorta ätiýaçlyk Foshan alýuminiý ingot bahasy 18470-18530 ýuana, ortaça bahasy 18500 ýuana, 80-e düşdi. Aýyň taýagy 40. harytlary almak we su-nyň has ýokary bahalaryny kabul etmek ...
  Koprak oka
 • Kompaniýanyň geljek 3 ýyl üçin ösüş meýilnamasy

  Kompaniýanyň geljek 3 ýyl üçin ösüş meýilnamasy

  2023-nji ýylda Gaanes-iň esasy maksady, tonna poladynyň girdeji bölegi ýadrosy hökmünde "ýokarky akym üçin bäsleşmek we öňe gitmek" indeks ulgamyny döretmek we ýokardaky tonna poladyň girdeji bölegine ýetmäge çalyşmakdyr. Indiki üç ýylda 70 ...
  Koprak oka
 • Alýumin profilleriniň gündelik hyzmatyny nädip amala aşyrmaly?

  Alýumin profilleriniň gündelik hyzmatyny nädip amala aşyrmaly?

  Adatça, alýumin profil önümleriniň üstü açyk bolar, köýneklere çydamly, poslama garşy we anodiki oksidleniş bejergisinden soň arassalamak aňsat bolar.Poslamaýan polat bilen deňeşdirip bolar, bahasy we hili poslamaýan polatdan has gowudyr.Şonuň üçin alýumin ...
  Koprak oka
 • Polat materiallaryny gorap saklamagyň nokatlary we çäreleri

  Polat materiallaryny gorap saklamagyň nokatlary we çäreleri

  Polat biziň umumy materialymyzdyr, gündelik durmuşda has köp ulanylýan materialdyr, bilmek polat paýlaşýan polatdan goramak meselelerini bilýänlere görä polat material nokatlarynyň we ätiýaçlyk çäreleriniň saklanmagyny köp adamyň bilmeýändigini aňlatmaýar.Polat nähili bolmaly ...
  Koprak oka