Biz hakda

Tianjin Gaanes Metal Technology Co., LTD(Gysgaça Gaanes) gaýtadan işlemegi, paýlamagy we söwdany birleşdirýän uly polat konglomerat, poslamaýan polat pudagynda dünýä lideridir.

Kompaniýanyň tertibi

Gaanes Steel Co., Ltd öňdebaryjy demir we polat kärhanasydyr. Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.Gaanes Steel Co., Ltd, Şandong welaýatynyň iň uly polat bazary bolan LIAOCHENG şäherinde ýerleşýär, 20 ýyldan gowrak ösüş we satuw tejribesi bilen, Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON-yň birinji derejeli wekili boldy. .Ganes 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat bilen meşgullanýar we her bir işimizde ýokary derejeli hyzmat hödürleýär.Tejribeli hünärmenlerimiziň netijeleri berjekdigine ynanyp bilersiňiz.Elmydama gyzgyn we sowuk rulon, alýumin we poslamaýan polatdan uly sanaw ýazýarys.Polat paýlamagyň ähli zerurlyklary üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edip, işiňiz uly bahany gazanyp biler!
Sitata haýyş bilen ýüz tutmak çalt we aňsat.Anketany dolduryň.Ora-da has çalt hyzmat etmek üçin göni +86 13642131571 / +8615510977839 belgä jaň edip bilersiňiz

Näme üçin bizi saýlamaly?

Gaanes, özgertmeleri we kämilleşdirmegi, çeşmeleri goldaýan binany we polat uzaldyş gaýtadan işleýiş bazasyny gurmagy, halkara we ýokary derejeli we aşaky polat senagaty zynjyryny gurmagy maksat edinýär;Täze materiallar, häzirki zaman maliýe, lukmançylyk we saglygy goraýyş, in engineeringenerçilik tehnologiýasy we halkara söwda ýaly köp sütünli pudaklary ösdürmek, ýokary başlangyç nokatlary, çalt ösüş we ajaýyp geljegi bolan täze ösüş polýuslaryny döretmek we köp ugurly kärhanalaryň we esasy polatdan utgaşdyrylan ösüşi amala aşyrmak. senagat;Halkara işini höweslendiriň we ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Japanaponiýa, Günorta Koreýa, Awstraliýa we ş.m. ýaly 80-den gowrak ýurt we sebit bilen durnukly ykdysady we söwda gatnaşyklaryny saklaň, poslamaýan poladyň eksport mukdary birinji orunda durýar. Hytaýda.

zawod
zawod
zawod
zawod
zawod
zawod
zawod

Şahadatnamamyz

Soňky ýyllarda Kanes "Hytaý senagaty baýragy", "Hytaýyň hökümetiniň ilkinji baýragy dalaşgär baýragy", "Milli hil baýragy", "Tegelek ykdysadyýetiň milli ösen bölümi", "Milli iň oňat 10 innowasiýa", "Milli" baýragyny aldy. Tehnologiki innowasiýa görkeziş kärhanasy "," Jemgyýetde iň jogapkärli kärhana "," Zähmet gatnaşyklary bilen milli model kärhanasy "," Kärhananyň medeniýet gurluşygynyň milli ösen bölümi "," Bütin milli ýaşyl model birligi "we başga-da köp hormat.Geljege ýüz tutup, Gaanes esasy işini güýçlendirmekde, ösüşi giňeltmekde, köp ugurly ösüşi, ýaşyl ösüşi we sazlaşykly ösüşi dowam etdirmekde, dünýäde iň bäsdeş poslamaýan polat kärhanasyny gurmak we dünýä derejesindäki iri kärhana toparyna öwrüler.

şahadatnama (2)
şahadatnama (3)
şahadatnama (4)
şahadatnama (5)
şahadatnama (6)
şahadatnama (7)
şahadatnama (8)
şahadatnama (9)