Müşderi sapary

Recentlyaňy-ýakynda kompaniýamyz Keniýadan bir topar müşderini görmek we gözden geçirmek üçin kabul etmek hormatyna eýe boldy.Şeýlelik bilen, özara ynam hasam güýçlendirilip, zawodymyzyň kuwwatyny has içgin görüp bolýar.
Bu sapar wagtynda kompaniýamyzyň taryhy, medeniýeti, önümleri we hyzmatlary bilen tanyşdyrdyk we müşderi gaty kanagatlandy.
Ondan soňky simpoziumda müşderileriň zerurlyklaryna we talaplaryna doly düşündik we hünär çözgütlerini işjeň hödürledik.Iki tarap çuňňur alyş-çalyş we gepleşikler geçirdi.
Bu sapar arkaly müşderiler kompaniýamyzyň güýjüne we artykmaçlyklaryna çuňňur düşünýärler we önümlerimize we hyzmatlarymyza uly gyzyklanma we ynam bildirýärler.Şol bir wagtyň özünde, müşderilerden köp gymmatly tejribe we pikir alyşdyk.ylham aldy.

Zawodda gezelenç edeninden soň, başlyk müşderilerimiziň hytaý medeniýetini duýmagy we hytaý däp-dessurlaryny başdan geçirmegi üçin daşary söwda bölümimiziň işgärlerini müşderiler bilen agşamlyk naharyny gurady.Bu sapar arkaly diňe bir müşderi bilen hyzmatdaşlyga ýetmek bilen çäklenmän, müşderi bilen gatnaşyklary hem ösdürdi.
Bu sapar diňe bir kompaniýamyza täze işewürlik we hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri getirmän, eýsem müşderiler bilen hyzmatdaşlygymyzy we alyş-çalyşlarymyzy ösdürdi.Müşderiler bilen aragatnaşygy berkitmegi, müşderilere has gowy we bäsdeşlige ukyply önümleri we hyzmatlary hödürlemegi we win-win ösüş maksadyna ýetmegimizi dowam etdireris.

Biziň kompaniýamyz esasan eksport edýär: galvanizli rulon, galvanizli turba çybyk, poslamaýan polat turba, poslamaýan polat turba çybyk, uglerod polat rulon, uglerod polat turba çybyk, reňkli surat polat rulon, reňkli surat alýumin rulon, gasynlanan polat plastinka, alýumin, mis we ş.m.

Häzirki wagtda Hytaýyň daşary söwda ykdysadyýeti doly liberallaşdyryldy.Kompaniýamyz we önümlerimiz bilen gyzyklanýan dostlarymyza kompaniýamyza gelmäge hoş geldiňiz

Salgysy: Hytaýyň Şandong welaýaty, Lýaoçeng şäheri, Dongçang etraby, Xingguang Liaocheng halkara maliýe merkezi, 818-nji otag, 7-nji bina
WhatsApp / WeChat: +8615822136038
E-mail: sales@tjjnssteel.com

Meniň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz

Sagbol

客户 合影 2 客户 来访


Iş wagty: 14-nji mart -2023