304 / 304L Poslamaýan polat list

Gysga düşündiriş:

material: 201,202,304,304L, 304N, 309S, 310S, 316,316Ti, 316L we ş.m.
Galyňlygy: 0,1-115mm ýa-da talap edilişi ýaly
Giňligi: 100-1500mm ýa-da talap edilişi ýaly
uzynlygy: 1000mm-6000mm ýa-da talap edilişi ýaly
Standart: AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN we ş.m.
Ad Üstünligi: öz zawodymyzdan bäsdeşlik bahasy we hili
Sold Satylan polatlaryň hemmesiniň 2 ýyl kepillik möhletiniň boljakdygyny we satyn alýan her bir harydyňyz üçin jogapkär boljakdygyny wada berýäris!
Açar söz: Gyzgyn togalanan poslamaýan polat plastinka Sowuk togalanan poslamaýan polat plastinka 201 Poslamaýan polatdan ýasalan list
poslamaýan polatdan ýasalan plastinka
Kategoriýa: Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka / list


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň parametri

Önümiň ady: Poslamaýan polat plastinka / list
Galyňlygy: 0,1 mm-mm ýa-da talap edilişi ýaly
Ini 100-1500mm ýa-da talap edilişi ýaly
Uzynlyk 1000mm-6000mm ýa-da talap edilişi ýaly
Standart: AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN we ş.m.
Arza: Senagat önümçiliginde, binanyň gurluşygy, bezeg bölekleri, ulag gurluşy, garawul, öý elektrik bölekleri we gabyk, gazet kiosk, naharhana, lukmançylyk enjamlary we ş.m.
Tehnika: Gyzgyn togalanýar / Sowuk togalanýar
Faceerüsti bejermek: 2B, BA, TR, HL, 8KOr ýerüsti bejermek üçin müşderileriň talaplaryna laýyklykda
Galyňlyga çydamlylyk: ± 0.1mm
Material: 201/202/301/302 / 309S / 310S / 304 / 304J1 / 304L / 321/316 / 316L / 317 / 409L / 410 / 410S / 420J1 / 420J2 / 430
MOQ: 1 tonna. Şeýle hem nusga sargytlaryny kabul edip bileris.
Iberiş wagty: Goýumy alandan soň 7-15 iş gününiň içinde
Göwrümi: , 000ylda 200,000 tonna
Eksport gaplamasy: Suw geçirmeýän kagyz we polat zolak gaplanan. Standart eksport deňiz bukjasy
Transporthli görnüşli ulaglar üçin ýa-da talap edilişi ýaly kazyýet işi

Haryt maglumatlary

derejeli poslamaýan-polat-plastinka-baha sanawy (4)
Mat-çal-ýerüsti-poslamaýan-polat-plastinka
derejeli poslamaýan-polat-plastinka-baha sanawy (1)
Aýna-gutarmak-4-8ft-201-304-316 (1)
Poslamaýan polatdan ýasalan list (3)

微 信 截图 _20230308161451

Poslamaýan polat (7)

Gaplamak we daşamak

Kompaniýamyzyň uzak möhletli weharytlaryňyzyň ygtybarly we çalt eltilmegini üpjün edýän durnukly kooperatiw ýük kompaniýasy.Bellenen ýük daşaýan kompaniýanyň porty bar bolsa.Şeýle hem harytlary bellenen ýere eltip bileris.

108
Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka (2)
105
Poslamaýan polatdan ýasalan plastinka (6)

amaly

Poslamaýan polat köp modellere bölünýär, poslamaýan poladyň dürli modelleri dürli-dürli ulanylýar.

201: Kislota we aşgar garşylygy, ýokary dykyzlygy, köpürjiksiz ýalpyldawuk, käbir ýalpak dartyş önümleri üçin ulanylýar;

202: nikel poslamaýan polat, bezeg tagtasy, enjam önümleri we ş.m. öndürmek üçin ulanylýan gowy mehaniki häsiýetlere we poslama garşylygy bar.

2205: Nebiti gaýtadan işlemek, kagyz ýasamak, dökün, ýag ýaly kebşirleýiş materiallary üçin ulanylýar;

304: Bezeg, öý enjamlary, aşhana enjamlary, azyk enjamlary we ş.m. üçin giňden ulanmak, poslama garşylyk, gowy ýylylyga garşylyk, ýylylygy bejermegiň gatylaşma hadysasy ýok.

304L.

321: Gurluşyk materiallarynda, himiýada, oba hojalygynda ulanylýan, gözaraara poslama ýol bermezlik üçin titanium goşuň;

316: Himiki, kagyz, deňiz suw enjamlarynda ulanylýan molibden, poslama garşylyk, atmosfera poslama garşylygy, ýokary temperatura güýji goşuldy;

316L: Pes uglerod seriýasy, ajaýyp talaplar bilen transgular poslama garşy durmak üçin ulanylýan ajaýyp transgranulýar poslama garşylyk;

409: Egzoz turbasynda, ýylylyk çalşyjyda ulanylýan ferrit poslamaýan polat;

410: Martensit poslamaýan polat, pyçak, bolt, hoz we ş.m. ulanylýan gowy gaýtadan işleýiş.

Hastelloý garyndysy (10)

Konpany profil

Poslamaýan polatdan ýasalan rulonlary öndürmekde we satmakda ýöriteleşdirilen, zawodda göni satuw, önümiň bahalary we aýratynlyklary doly we dürli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler, maslahat bermegiňizi haýyş edýäris.

微 信 图片 _20230309105144

Gaanes Steel Co., Ltd öňdebaryjy demir we polat kärhanasydyr. Kompaniýa ISO9001 hil dolandyryş ulgamy we CE şahadatnamasyndan geçdi.Gaanes Steel Co., Ltd, Şandong welaýatynyň iň uly polat bazary bolan LIAOCHENG şäherinde ýerleşýär, 20 ýyldan gowrak ösüş we satuw tejribesi bilen, Anshan Iron and Steel, TICSO, BAOSTEEL, ANSHAN IRON-yň birinji derejeli wekili boldy. .Ganes 20 ýyldan gowrak wagt bäri polat bilen meşgullanýar we her bir işimizde ýokary derejeli hyzmat hödürleýär.Tejribeli hünärmenlerimiziň netijeleri berjekdigine ynanyp bilersiňiz.Elmydama gyzgyn we sowuk rulon, alýumin we poslamaýan polatdan uly sanaw ýazýarys.Polat paýlamagyň ähli zerurlyklary üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk edip, işiňiz uly bahany gazanyp biler!

Şahadatnamalar

Önümlerimiz ASTM / ASME, BS, JIS we DIN standartlary ýaly içerki we halkara segmentlerde öňdebaryjy kadalaşdyryjy standartlara doly laýyk gelýär.Bu şahadatnamalar, dünýädäki müşderilere ýokary hilli önümler bermek baradaky ygrarlylygymyzyň beýanydyr.

微 信 截图 _20230308183929

Müşderiniň pikirleri

Müşderilerimiz Europeewropa, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Günorta Amerika we Afrika we beýleki köp sanly ýurt we sebitleri öz içine alýar.Kompaniýamyza baryp gören müşderiler sansyz. Önümlerimiz müşderilerimiziň arasynda bütin dünýäde meşhurlyk gazandy.Indi polat pudagynda has meşhur.

微 信 截图 _20230308105240

Poslamaýan polatdan ýasalan rulon (13)

1-nji sorag: Töleg şertleriňiz nähili?
J: Adatça T / T-ni öňünden kabul edýäris, L / C köp mukdarda. Eger beýleki töleg şertlerini isleseňiz, ara alyp maslahatlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
2-nji sorag:Harytlary nädip iberýärsiňiz we gelmek üçin näçe wagt gerek?
J: Aksiýadaky önümler üçin, goýumy alanymyzdan soň 7 günüň içinde iberip bileris.Gümrük sargytlary üçin, goýumy alandan soň önümçilik wagty 15-30 iş güni.
nusgalar üçin, adatça DHL, UPS, FedEx ýa-da TNT tarapyndan iberýäris.Adatça gelmek üçin 3-5 gün gerek.
Howa gatnawy we deňiz gatnawy hem hökmany.Köpçülikleýin önümler üçin gämi ýükleri ileri tutulýar.
3-nji sorag: Mysal üçin sargyt goýup bilerinmi we hiliňizi kabul etsem MOQ näme?
J: Hawa, size nusgalary iberip bileris, ýöne gyssagly töleg töläp bilersiňiz we ýöriteleşdirilen nusgalar takmynan 5-7 gün dowam eder, MOQ 1 tonna.
4-nji sorag: Önümleriňize nädip kepil geçip bilersiňiz?
J: Mill synag şahadatnamasy iberiş bilen üpjün edilýär, Üçünji tarapyň barlagyny hem kabul edýäris we goldaýarys. Şeýle hem hilini kepillendirmek üçin müşderä kepillik berip bileris.
5-nji sorag: Gerekli önümiň bahasyny nädip alyp bilerin?
J: Bize materialy, ululygyny we üstüni iberip bilseňiz, iň oňat usul, şonuň üçin hilini barlamak üçin öndürip bileris. Eger-de sizde haýsydyr bir bulaşyklyk bar bolsa, bize ýüz tutuň, kömek etmek isleýäris.
6-njy sorag: Öndüriji?
J: Hawa, biz öndürijiler.Biziň öz zawodymyz we öz kompaniýamyz bar.Siziň üçin iň amatly üpjün ediji boljakdygyna ynanýaryn.


  • Öňki:
  • Indiki: